Druge informacije

OSNOVNI PODATKI O SKLADU IN UPRAVLJAVCU SKLADA

(nazadnje posodobljeno: 6.5.2022)  


Sklad ALFI RE, Specialni investicijski sklad (»Sklad«) je alternativni investicijski sklad, oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki je pridobil status specialnega investicijskega sklada na podlagi Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev RS (»Agencija«) in za katerega velja tretje poglavje slovenskega Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov z dne 8. maja 2015, z občasnimi spremembami (»ZUAIS«). Edini namen Sklada je vlaganje sredstev Sklada, zbranih od vlagateljev, v skladu z naložbeno strategijo in politiko Sklada  v različne vrste naložb, z namenom razpršitve tveganja, v izključno korist imetnikov enot Sklada. Sklad je glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, opredeljen kot nepremičninski sklad. Sklad ni pravna oseba temveč predstavlja ločeno premoženje, ki ga upravlja upravljavec alternativnega investicijskega sklada v skladu z določili ZUAIS.  


Upravljavec Sklada je družba ALFI RE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, s sedežem v Ljubljani, na poslovnem naslovu Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija (»Upravljavec Sklada«). Družba je vpisana v Register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, ki ga vodi Agencija in ima na podlagi Odločbe Agencije dovoljenje za upravljanje alternativnih investicijskih skladov.  Upravljavec Sklada posluje v imenu in za račun Sklada in je na ta način pristojen in odgovoren za upravljanje Sklada, v skladu s Pravili upravljanja sklada ALFI RE, Specialni investicijski sklad (»Pravila Upravljanja«).
INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

(nazadnje posodobljeno: 6.5.2022)  V Sklad lahko investirajo le (i) Profesionalni Vlagatelji ali (ii) naslednji neprofesionalni vlagatelj: a) oseba, ki spada med primerne nasprotne stranke iz ZTFI-1; b) fizična in pravna oseba ter drugi subjekt javnega ali zasebnega prava, ki se pisno izjavi, da se zaveda vseh tveganj, povezanih z naložbo v Sklad in se hkrati s Pogodbo o naložbi z Upravljavcem Sklada obveže, da bo vložil vsaj 50.000,00 EUR (oz. minimalni znesek kot je opredeljen v Pravilih Upravljanja Sklada) (»Vlagatelj«).


Potencialni Vlagatelji naj upoštevajo dejavnike tveganj, preden investirajo v Sklad. Potencialni Vlagatelji naj se tudi informirajo, in kjer je to primerno, posvetujejo s svojimi profesionalnimi svetovalci, o davčnih posledicah nakupa, imetništva, zamenjave, odkupa ali kakšnega drugega načina odsvojitve enot SIS po pravu države prebivališča ali rezidentstva.


Vlagatelji lahko zahtevajo podrobnejše informacije o Skladu ali Upravljavcu Sklada, tako da pošljejo pisno zahtevo na naslov Upravljavca Sklada ALFI RE d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti na naslov uros.srabotic@alfi.si. Upravljavec podrobnejše informacije razkrije le Vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z dokumentacijo Sklada in veljavno zakonodajo.    POJASNILO VLAGATELJEM, POVEZANO S TRAJNOSTNOSTJO

(nazadnje posodobljeno: 10.3.2021)  


Uredba SFDR v 4. členu zahteva, da upravljavci alternativnih investicijskih skladov kot udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih straneh objavijo izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrsto produkta, ki ga ponujajo ali kadar ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti v smislu Uredbe SFDR, razloge, zakaj jih ne upoštevajo, po potrebi vključno z informacijami, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.  


Upravljavec Sklada je z vso skrbnostjo ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter hkrati na podlagi ocene škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti in posledično ugotovljeno neznatno tveganje glede trajnostnosti sprejel odločitev, da le-teh v smislu Uredbe SFDR ne bo upošteval.  


Upravljavec Sklada bo najmanj enkrat letno ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter potencialno tveganje glede trajnostnosti ter v primeru, da bo upoštevanje škodljivih vplivov investicijskih odločitev ocenil kot relevantno, sprejel ustrezne politike ter jih razkril v skladu z Uredbo SFDR.