Druge informacije

OSNOVNI PODATKI O SKLADU IN UPRAVLJAVCU SKLADA

(nazadnje posodobljeno: 20.10.2021)  


Sklad ALFI RE, Alternativni investicijski sklad (»Sklad«) je oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije in je glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, opredeljen kot nepremičninski sklad. Edini namen Sklada je vlaganje sredstev Sklada, zbranih od profesionalnih vlagateljev, kot so ti opredeljeni v ZUAIS, v različne naložbe z namenom razpršitve tveganj v izključno korist vlagateljev. Upravljavec Sklada je družba ALFI RE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o. (»Upravljavec Sklada«), vpisana v Register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, ki ga vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije. Upravljavec Sklada posluje v imenu in za račun Sklada in je na ta način pristojen in odgovoren za upravljanje Sklada, v skladu z ZUAIS in Pravili upravljanja Sklada.INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

(nazadnje posodobljeno: 20.10.2021)  


Vlagatelji lahko zahtevajo podrobnejše informacije o Skladu ali Upravljavcu Sklada, tako da pošljejo pisno zahtevo na naslov Upravljavca Sklada ALFI RE d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti na naslov uros.srabotic@alfi.si.  POJASNILO VLAGATELJEM, POVEZANO S TRAJNOSTNOSTJO

(nazadnje posodobljeno: 10.3.2021)  


Uredba SFDR v 4. členu zahteva, da upravljavci alternativnih investicijskih skladov kot udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih straneh objavijo izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrsto produkta, ki ga ponujajo ali kadar ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti v smislu Uredbe SFDR, razloge, zakaj jih ne upoštevajo, po potrebi vključno z informacijami, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.  


Upravljavec Sklada je z vso skrbnostjo ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter hkrati na podlagi ocene škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti in posledično ugotovljeno neznatno tveganje glede trajnostnosti sprejel odločitev, da le-teh v smislu Uredbe SFDR ne bo upošteval.  


Upravljavec Sklada bo najmanj enkrat letno ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter potencialno tveganje glede trajnostnosti ter v primeru, da bo upoštevanje škodljivih vplivov investicijskih odločitev ocenil kot relevantno, sprejel ustrezne politike ter jih razkril v skladu z Uredbo SFDR.