ALFI RE

Nepremičninski sklad

Specialni investicijski sklad

Naložbena strategija

Cilj sklada je ustvarjanje donosov za investitorje z naložbami v poslovne nepremičnine. Sklad nalaga sredstva v portfelj trgovskih in pisarniških nepremičnin, logističnih in medicinskih centrov ter podatkovnih centrov.


Ključni pogoji, ki jih sklad zasleduje pri nalaganju v nepremičnine so:

  • Lokacija
  • Stabilnost prihodkov (doloročne najemne pogodbe)
  • Finančna stabilnost najemnikov
  • Potencial rasti prihodkov iz najemnin


Ciljna velikost sklada: 100 mio EUR
Trajanje: nedoločen čas
Finančni vzvod: ciljna višina 50 % na ravni portfelja
Sektorska usmerjenost: 100% poslovne nepremičnine
Geografska usmerjenost: primarno Slovenija in Hrvaška

Zakaj investirati v poslovne nepremičnine?

Privlačni donosi - donosi iz oddaje poslovnih nepremičnin navadno presegajo donose ustvarjene iz drugih finančnih instrumentov (depoziti, obveznice)

Ohranjanje vrednosti kapitala (nizka volatilnost) - vrednosti poslovnih nepremičnin praviloma nihajo manj kot finančni produkti, ki kotirajo na borzah.

Zavarovanje pred inflacijo - standardne najemne pogodbe vključujejo klavzulo "indeksacije", kar pomeni vsakoletno višanje najemnin v skladu z letno inflacijo. Pri prodaji nepremičnine se indeksacija odrazi v višji prodajni kupnini.

Možnost povišanja vrednosti nepremičnine - z renovacijo, dograditvijo in boljšim upravljanjem je moč povišati vrednost nepremičnine.

Denarni tok - poslovne nepremičnine ustvarjajo stabilen denarni tok, ki je investitorjem razdeljen v obliki kvartalnih, polletnih ali letnih dividend.

Uporaba finančnega vzvoda - v primeru uporabe bančnega posojila pri nakupu nepremičnine se del prihodkov iz najemnin nameni za poplačilo glavnice in obresti. Prihodki iz najemnin tako zmanjšujejo finančno izpostavljenost in povišujejo kapital investitorja, ki bo v prihodnosti realiziran pri prodaji nepremičnine. V primeru, da je bančno financiranje cenejše od donosa, ki ga ustvarja nepremičnina investitor zasluži razliko.

Naložba v Sklad ALFI RE je alternativa neposrednim naložbam v nepremičnine s strani posameznikov, za katere investiranje v nepremičnine predstavlja visok začetni vložek, nizko likvidnost in hkrati od posameznika terja vzdrževanje in upravljanje takšnih nepremičnin. Edini namen Sklada je namreč premoženje, zbrano od vlagateljev, skladno z naložbeno politiko vlagati v portfelj več nepremičnin z namenom razpršitve tveganj, hkrati pa upravljavec Sklada preko skrbno izbranih izvajalcev zagotavlja tudi profesionalno upravljanje in vzdrževanje nepremičnin. 


Kljub vsemu navedenemu naložba v alternativni investicijski sklad predstavlja določeno tveganje, zato lahko v Sklad ALFI RE vlagajo le profesionalni vlagatelji in tisti neprofesionalni vlagatelji, ki se zavedajo tveganosti in so pripravljeni podati zavezo najmanj v višini, kot je določena v vsakokrat veljavnih Pravilih upravljanja Sklada ALFI RE. Nobenega zagotovila namreč ni, da bodo cilji Sklada ALFI RE doseženi oz. da bo prišlo do povračila vloženega kapitala. Vlaganje v Sklad ALFI RE tako pride v poštev le za vlagatelje, ki so pripravljeni in sposobni prevzeti tveganje izgube in stopnjo nelikvidnosti, ki je povezana z vrsto naložb, v katere vlaga Sklad ALFI RE.


Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve je zato obvezen predhoden posvet z Upravljavcem, ki vas seznani s Pravili upravljanja Sklada in dokumentom s ključnimi informacijami ter tveganji, povezanimi z naložbo v Sklad ALFI RE.

EKIPA
Spoznajte upravljavca sklada
Upravljavec je družba ALFI RE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., ki zaposluje strokovnjake iz finančnega in nepremičninskega sveta ter ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev RS za upravljanje alternativnih investicijskih skladov.
ZA INVESTITORJE
Aplikacija za investitorje